top of page

Your data

INTRODUCTION

While visiting our website we collect data to adjust and enhance the content on the website. If you do not wish for this information to be gathered, you should erase your cookies from the settings on your personal computer as well as omit further use of the website. The following is an elaboration regarding the gathered data, including the type of data, which third parties have access to the data as well as the purpose of the collected data.

 

Cookies

This website uses cookies, which are text files that are stored on your electronic devices. They allow the website to recognise settings, generate statistics and personalise adds. 

 

PERSONAL DATA

 

General

Personal data is all forms of information that may be traced back to you in any way possible. We collect and manage this type of data during the time you use our website, for instance whilst filling out our contact form. We usually gather and manage the following types of information: A unique ID and technical information regarding your electronic device, your IP address, geographic placement as well as what sites you view. If you give us your consent to gather information regarding your name and e-mail address, we will also manage these.

 

Safety

We treat your personal data safely and confidentially in compliance with the current legislation, including the General Data Protection Regulation.

Your information will be used for no other purpose than the one it has been gathered for and will be erased as soon as this purpose is fulfilled or no longer has its relevance.


We have both technical and organisational measures to ensure that personal data does not get lost or erased, not by accident or as the result of illegal actions, nor that it gets published, abused or ends in the hands of an unauthorised party.

 

Purpose

The data collected is used to identify you as a user of this website as well as to ensure that we deliver the service that has been requested by you as a user, including receiving more information. Furthermore, we use the information to optimise our service and content.

 

Aggregate period for data storage

We store data during the period of time granted and stated through the legislation, and we erase it as soon as it no longer has its relevance and therefore is no longer useful according to its purpose. The granted period is dependent on the type of information as well as the purpose for storing it. Hence it is not possible to ensure a general timeframe for storage and/or erasing of information.

Personal data handover

We do not hand over information regarding your use of our website, the type of ads you receive, geographic placement, gender or segment of age to any type of third parties.

 

We use third parties for storing or managing data. The management of such information is exclusively on our behalf and the data may therefore not be used for any kind of personal purpose.

 

The passing on of personal information such as name and email etc. can only happen through your own consent. We only use third parties for data management inside of the EU or in countries that can guarantee a sufficient data protection.

 

Insights and complaints

You have a right to be informed about the type of personal data we manage regarding your use of our website in a regular format. In addition to this it is your right at any given time to make insights towards the management of your personal data. It is also possible to withdraw your consent to the management of your personal data. If the data that we are managing regarding your use of the website is incorrect, you have the right to demand that it gets deleted or rectified.

 

You can make an application to info@communico.nu regarding the above or if you no longer wish for us to manage your personal data, our wish for us to limit our management of such. If you wish to complain about our management of your personal data, you can also get in touch with the Danish Data Inspectorate (Datatilsynet).

 

The website is owned and published by:

 

Communico ApS

Gl. Kongevej 11

1610 Copenhagen V, Denmark

E-mail: info@communico.nu

INDLEDNING

Når du besøger vores websted, indsamler vi data for at tilpasse og forbedre indholdet på webstedet. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal indsamles, bør du slette dine cookies i indstillingerne på din personlige computer samt undlade yderligere brug af webstedet. Nedenfor følger en uddybning vedrørende de indsamlede data, herunder hvilken type data, hvilke tredjeparter der har adgang til dataene samt formålet med de indsamlede data.

 

Cookies

Dette websted anvender cookies, som er tekstfiler, der gemmes på dine elektroniske enheder. De gør det muligt for webstedet at genkende indstillinger, generere statistik og personliggøre tilføjelser. 

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER

 

Generelt

Personoplysninger er alle former for information, der på nogen måde kan spores tilbage til dig. Vi indsamler og administrerer denne type data i den tid, du bruger vores websted, f.eks. mens du udfylder vores kontaktformular. Vi indsamler og håndterer normalt følgende typer oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din elektroniske enhed, din IP-adresse, geografisk placering samt hvilke websteder du ser. Hvis du giver os dit samtykke til at indsamle oplysninger om dit navn og din e-mail-adresse, vil vi også håndtere disse oplysninger.

 

Sikkerhed

Vi behandler dine personlige data sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning.

Dine oplysninger vil ikke blive brugt til andre formål end det, de er blevet indsamlet til, og de vil blive slettet, så snart dette formål er opfyldt eller ikke længere har relevans.

 

Vi har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke går tabt eller slettes, hverken ved et uheld eller som følge af ulovlige handlinger, og at de heller ikke offentliggøres, misbruges eller ender i hænderne på en uautoriseret part.

 

Formål

De indsamlede data bruges til at identificere dig som bruger af dette websted samt til at sikre, at vi leverer den service, som du som bruger har anmodet om, herunder at modtage flere oplysninger. Desuden bruger vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold.

 

Samlet periode for opbevaring af data

Vi opbevarer data i den periode, der er bevilget og angivet gennem lovgivningen, og vi sletter dem, så snart de ikke længere har relevans og derfor ikke længere er brugbare i henhold til formålet. Den bevilgede periode afhænger af typen af oplysninger samt formålet med opbevaringen af dem. Det er derfor ikke muligt at sikre en generel tidsramme for opbevaring og/eller sletning af oplysninger.

 

Overdragelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om din brug af vores websted, den type annoncer, du modtager, geografisk placering, køn eller alderssegment til nogen form for tredjepart.

 

Vi bruger tredjeparter til at opbevare eller administrere data. Håndteringen af sådanne oplysninger sker udelukkende på vores vegne, og dataene må derfor ikke anvendes til nogen form for personlige formål.

 

Videregivelse af personlige oplysninger som navn og e-mail osv. kan kun ske gennem dit eget samtykke. Vi bruger kun tredjeparter til datahåndtering inden for EU eller i lande, der kan garantere en tilstrækkelig databeskyttelse.

 

Indsigter og klager

Du har ret til at blive informeret om den type personoplysninger, som vi administrerer i forbindelse med din brug af vores websted i et regelmæssigt format. Derudover har du til enhver tid ret til at fremsætte indsigelser vedrørende forvaltningen af dine personoplysninger. Det er også muligt at tilbagekalde dit samtykke til forvaltningen af dine personoplysninger. Hvis de data, som vi administrerer vedrørende din brug af hjemmesiden, er ukorrekte, har du ret til at kræve, at de bliver slettet eller berigtiget.

 

Du kan indgive en anmodning til info@communico.nu vedrørende ovenstående, eller hvis du ikke længere ønsker, at vi skal håndtere dine personoplysninger, eller hvis du ønsker, at vi begrænser vores håndtering af disse. Hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, kan du også rette henvendelse til Datatilsynet.

 

Hjemmesiden ejes og udgives af:

Communico ApS

Gl. Kongevej 11

1610 København V

E-mail: info@communico.nu

EINLEITUNG

Beim Besuch unserer Website sammeln wir Daten, um den Inhalt der Website anzupassen und zu verbessern. Wenn Sie nicht wünschen, dass diese Daten gesammelt werden, sollten Sie die Cookies in den Einstellungen Ihres Computers löschen und die Website nicht weiter nutzen. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung zu den gesammelten Daten, einschließlich der Art der Daten, welche Drittpartei  Zugang zu den Daten haben, sowie den Zweck der gesammelten Daten.

 

Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Das sind Textdateien, die auf Ihren elektronischen Geräten gespeichert werden. Diese ermöglichen es der Website, Einstellungen zu erkennen, Statistiken zu erstellen und Anzeigen zu personalisieren. 

 

PERSÖNLICHE DATEN

 

Allgemein

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die auf irgendeine Art und Weise auf Sie zurückgeführt werden können. Wir sammeln und verwalten diese Art von Daten, während Sie unsere Website nutzen, zum Beispiel beim Ausfüllen unseres Kontaktformulars. Normalerweise sammeln und verwalten wir die folgenden Arten von Informationen: Eine Identifikation und technische Informationen über Ihr elektronisches Gerät, Ihre IP-Adresse, Ihren geografischen Standort sowie die von Ihnen besuchten Websites. Wenn Sie uns Ihr Einverständnis geben, darüber hinaus auch Informationen über Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse zu sammeln, werden wir auch diese verwalten.

 

Sicherheit

Wir behandeln Ihre persönlichen Daten sicher und vertraulich in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, einschließlich der Allgemeinen Datenschutzverordnung.

Ihre Daten werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben wurden, und werden gelöscht, sobald dieser Zweck erfüllt ist oder keine Bedeutung mehr hat.

 

Wir haben sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht verloren gehen oder gelöscht werden, weder versehentlich noch als Ergebnis illegaler Handlungen, noch dass sie veröffentlicht werden, missbraucht werden oder in die Hände einer unbefugten Partei gelangen.

 

Zweck

Die gesammelten Daten werden verwendet, um Sie als Nutzer dieser Website zu identifizieren und um sicherzustellen, dass wir den von Ihnen als Nutzer angeforderten Service erbringen, einschließlich des Erhalts weiterer Informationen. Außerdem verwenden wir die Informationen, um unseren Service und unsere Inhalte zu optimieren.

 

Gesamtzeitraum der Datenspeicherung

Wir speichern die Daten während des gesetzlich festgelegten Zeitraums und löschen sie, sobald sie nicht mehr relevant sind und somit nicht mehr dem Zweck entsprechen. Der gewährte Zeitraum ist abhängig von der Art der Informationen und dem Zweck der Speicherung. Daher ist es nicht möglich, einen allgemeinen Zeitrahmen für die Speicherung und/oder Löschung von Informationen zu gewährleisten.

 
Weitergabe personenbezogener Daten

Wir geben keine Informationen über Ihre Nutzung unserer Website, die Art der Anzeigen, die Sie erhalten, die geografische Platzierung, das Geschlecht oder die Altersgruppe an Drittparteien weiter.

 

Wir bedienen uns Drittparteien nur für die Speicherung oder Verwaltung von Daten. Die Verwaltung dieser Informationen erfolgt ausschließlich in unserem Namen und die Daten dürfen daher nicht für persönliche Zwecke verwendet werden.

 

Die Weitergabe von persönlichen Informationen wie Name und E-Mail etc. kann nur durch Ihre eigene Zustimmung erfolgen. Wir setzen Dritte für die Datenverwaltung nur innerhalb der EU oder in Ländern ein, die einen ausreichenden Datenschutz gewährleisten können.

 

Einsichtnahme und Beschwerden

Sie haben das Recht, in regelmäßiger Form darüber informiert zu werden, welche personenbezogenen Daten wir über Ihre Nutzung unserer Website verwalten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, jederzeit Einsicht in die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten zu nehmen. Es ist auch möglich, Ihre Zustimmung zur Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Wenn die Daten, die wir über Ihre Nutzung der Website verwalten, unrichtig sind, haben Sie das Recht zu verlangen, dass sie gelöscht oder berichtigt werden.

 

Sie können einen entsprechenden Antrag an info@communico.nu stellen oder, wenn Sie nicht mehr wünschen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verwalten, unseren Wunsch äußern, dass wir die Verwaltung dieser Daten einschränken. Wenn Sie sich über die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns beschweren möchten, können Sie sich auch an die dänische Datenaufsichtsbehörde (Datatilsynet) wenden.

 

Diese Website ist Eigentum und wird veröffentlicht von:

Communico ApS

Gl. Kongevej 11

1610 Kopenhagen V, Dänemark

E-mail: info@communico.nu

English
Dansk
Deutsch
bottom of page